Hledáte nejlevnější leteckou jízdenku?

Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium

Letenka Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium


Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium: Bringing Art and Culture to Life

Hidden in the heart of Africa, Burkina Faso is a small yet vibrant country known for its rich culture and artistic heritage. Every two years, an extraordinary event takes place in this West African nation, attracting artists and enthusiasts from all around the world – the Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium.

The symposium, held in the small village of Laongo, brings together local and international sculptors who gather to create stunning artworks out of the natural granite outcrops that dot the landscape. These granite formations, believed to be over 1.7 billion years old, serve as both a muse and medium for the artists, allowing them to sculpt masterpieces that blend seamlessly with their surroundings.

The event is a celebration of artistic expression and cultural exchange. Over the course of a month, sculptors from various backgrounds and disciplines work side by side, sharing their techniques, experiences, and stories. This unique fusion of ideas and perspectives creates an atmosphere of creativity, fostering the birth of innovative and thought-provoking artworks.

Launched in 1989 by the late Burkinabe artist Siriki Ky, the symposium has grown in popularity over the years. What started as a local initiative to promote the arts has now become an internationally renowned event, attracting visitors and artists from all corners of the globe. The symposium plays a crucial role in bridging cultural gaps and promoting artistic diversity, embodying the spirit of unity and collaboration.

The sculptures created during the symposium are not only impressive in their scale and design but also serve as a testament to the artists' deep connection with nature and their surroundings. The granite formations that serve as their canvas stand as a symbol of the country's geological and historical heritage, merging seamlessly with the sculptors' creative visions. Visitors are invited to explore the vast outdoor exhibition space, appreciating the beauty of the sculptures as they emerge from the earth itself.

Beyond the creation of these stunning artworks, the symposium also aims to educate and engage the local community. Workshops and educational programs are organized to involve children and adults alike in the artistic process, promoting a deeper understanding and appreciation for the arts. This commitment to education ensures the longevity of Burkina Faso's artistic legacy and fosters an environment where creativity can flourish.

The Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium is not just an art event; it is a celebration of Burkina Faso's rich cultural heritage, a showcase of the country's artistic talent, and a platform for international collaboration. It serves as a reminder of the transformative power of art and its ability to transcend boundaries, fostering unity and understanding.

For those seeking an immersive cultural experience and a chance to witness the ingenuity of artists from diverse backgrounds, the Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium is undoubtedly an event not to be missed. It is an extraordinary celebration of art, culture, and the human spirit – one that leaves a lasting impression on all who attend.


Dovolená Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium


Burkina Faso is a small country located in the heart of West Africa. It is a land of contrasts, with rich cultural heritage, vibrant traditions, and beautiful landscapes. Among the many attractions this country offers, Laongo Sculpture Symposium is one of the most unique experiences to have on your trip to Burkina Faso.

Laongo Sculpture Symposium is an annual international art event that takes place in Laongo, a small village about 25 km east of the capital city, Ouagadougou. It is a celebration of the artistic talents of Africa, bringing together sculptures from around the world to create a unique display of contemporary African art.

The event takes place in a vast open-air sculpture park, spread over 15 hectares of beautiful rocky terrain. The sculptures are made from local stone, wood, metal, and other materials, and arranged in a beautiful natural setting. The artworks range from abstract to figurative and are often made on-site by the sculptors.

At Laongo Sculpture Symposium, visitors can immerse themselves in the creativity of African sculpture and enjoy the beauty of the natural environment. They can explore the park, discovering new sculptures around every corner, and experiencing the unique perspectives of the artists who created them.

The event also offers an opportunity to interact with the sculptors themselves, who come from all over the world to participate in the Symposium. Visitors can attend workshops and demonstrations, watch the artists at work, and learn about the techniques and methods they use.

For those who want to take a break from art and sculpture, Burkina Faso offers many other attractions, including vibrant markets, traditional villages, and stunning national parks. Visitors can explore the history and culture of Ouagadougou, with its many museums, galleries, and historical sites.

Burkina Faso is also home to some of the most beautiful landscapes in West Africa, including the Banfora region, with its stunning waterfalls and lakes, and the beautiful forests and savannas of the national parks.

In conclusion, visiting Laongo Sculpture Symposium and Burkina Faso is a unique experience that offers an unmatched blend of art, culture, and nature. It is an opportunity to see the world from a different perspective, to explore new perspectives, and to discover new horizons. It is a journey that will leave you inspired, renewed, and enriched.


Počasí Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium


Laongo Sculpture Symposium není pouze mezinárodně uznávanou uměleckou událostí, ale také jedním z hlavních lákadel a atrakcí v zemi Burkina Faso. Ačkoli všechny aspekty tohoto kulturního a uměleckého festivalu jsou mimořádně důležité, počasí zde představuje zásadní faktor, který se výrazně odráží na průběhu této události.

Burkina Faso, které se nachází v západní Africe, leží v oblasti, kde se setkává suchý a vlhký vzduch z Sahary a zálivu Guinejského proudu. To má za následek, že počasí v zemi je poměrně výrazné a proměnlivé. Období dešťů trvá zhruba od června do září a přináší s sebou období vydatných srážek. Naopak, období sucha, které trvá od listopadu do května, je charakterizováno nízkou vlhkostí a extrémně vysokými teplotami.

Vzhledem k tomu, že Laongo Sculpture Symposium se koná na otevřených prostranstvích v blízkosti vesnice Laongo, je důležité zohlednit počasí při plánování akce. Organizátoři si dobře uvědomují, jaký vliv může mít počasí na samotná díla a také na návštěvníky. Je proto důležité optimalizovat program tak, aby se co nejvíce vyhnulo potenciálním negativním vlivům počasí.

Během deštivého období je třeba mít na paměti možnost přívalových srážek a bahnitých cest. Je vhodné mít připravenou náhradní plánovou a provést případné úpravy programu, pokud je to nutné. Rovněž je důležité, aby byly zajištěny vhodné přístřešky pro umělce, takže mohou pracovat bez ohledu na povětrnostní podmínky.

Během letního období je důležité brát v úvahu vysoké teploty a slunečního záření. Návštěvníci by měli být informováni, aby se chránili před přehřátím a dehydratací. Organizátoři by měli poskytnout dostatek stínění a vody, aby se zajistilo pohodlí návštěvníků.

Nicméně, díky pozitivnímu vlivu počasí existuje také mnoho příležitostí a výhod, které přináší. Návštěvníci mají možnost vychutnat si venkovní akce v příjemném prostředí, obdivovat sochy na pozadí krásné krajiny a zažít autentickou a neopakovatelnou atmosféru festivalu.

Laongo Sculpture Symposium je takovou akcí, která využívá přírodního prostředí jako divadlo pro prezentaci uměleckých děl a pro propojení mezinárodních umělců a návštěvníků. Přírodní podmínky Burkina Faso přidávají do této zkušenosti unikátní prvky, které dávají festivalu zvláštní význam.

Vzhledem k jeho neopakovatelnosti a ojedinělosti je Laongo Sculpture Symposium skutečně unikátním kulturním zážitkem. Organizátoři a umělci jsou citliví k různým aspektům, které ovlivňují festival, a to včetně počasí. Díky jejich profesionální přístupu a dovednostem v jednání s počasím je zajištěno, že návštěvníci mohou v plné míře zažít a vychutnat si vše, co Laongo Sculpture Symposium nabízí.


Nejčastější dotazy a odpovědi Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium


Otázka 1: Kdy se koná Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium?
Odpověď: Symposium se obvykle koná každé dva roky v srpnu.

Otázka 2: Kde se koná Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium?
Odpověď: Symposium se koná v Laongo, což je malé vesnice 25 km od Ouagadougou, hlavního města Burkina Faso.

Otázka 3: Jak se mohu zúčastnit Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium?
Odpověď: Symposium je otevřený pro veřejnost, a tak můžete přijít jako divák a podívat se na vznikající sochy a setkat se s umělci.

Otázka 4: Jsou na burkina-faskickém Laongo Sculpture Symposiumu přítomni umělci z celého světa?
Odpověď: Ano, symposium přivítává umělce z celého světa.

Otázka 5: Jsou na Symposiumu vystavovány pouze sochy?
Odpověď: Ne, kromě soch jsou také vystavovány fotografie a documenty popisující historii a práci symposia.

Otázka 6: Jaké jsou cíle Burkina Faso Laongo Sculpture Symposiumu?
Odpověď: Cílem symposia je propagovat uměleckou vizi a kreativitu z Burkina Faso do celého světa, a také podpořit rozvoj uměleckého průmyslu a zlepšit životní podmínky místních umělců.

Otázka 7: Kdo stojí za organizací Burkina Faso Laongo Sculpture Symposiumu?
Odpověď: Symposium je pořádán Společností pro rozvoj umění a kultury v Burkina Faso (SODAV), která podporuje umění a kulturu v zemi od roku 1989.


Ubytování Burkina Faso Laongo Sculpture Symposium


Burkina Faso is a landlocked country in West Africa, known for its incredible cultural heritage and vibrant arts scene. One of the most unique and captivating events in the country is the Laongo Sculpture Symposium, which attracts artists and enthusiasts from around the world.

The Laongo Sculpture Symposium takes place in the small village of Laongo, located about 40 kilometers from the capital city of Ouagadougou. Established in 1989, the symposium has become a major cultural event in Burkina Faso, celebrating the country's rich artistic traditions and fostering the creation of contemporary sculptures.

During the symposium, artists from various countries are invited to Laongo to create sculptures out of the local granite found in the area. This natural resource has been used by local communities for centuries for various purposes, including construction and art. The symposium allows artists to utilize their creativity and skills to transform these solid rocks into magnificent works of art.

The event lasts for several weeks, during which the artists live and work in the village. They are provided with accommodation in traditional huts, allowing them to immerse themselves in the local culture and lifestyle. This unique form of accommodation gives them the opportunity to experience Burkina Faso's traditional way of life and find inspiration for their artwork.

The Laongo Sculpture Symposium is not only a creative platform for artists but also a celebration of cultural exchange and collaboration. It encourages the interaction between artists and the local community, fostering mutual understanding and appreciation of diverse artistic perspectives. Visitors to the symposium can observe the artists at work, engage in discussions, and learn about the processes and techniques behind their sculptures.

After weeks of hard work, the sculptures created during the symposium are exhibited in the outdoor museum of Laongo, known as the Laongo Sculpture Park. This park covers an area of about four hectares and displays over 120 sculptures. It is a place where visitors can explore and appreciate the beauty and diversity of contemporary African art.

The Laongo Sculpture Symposium has not only gained recognition within Burkina Faso but has also received international acclaim. It has become a symbol of artistic excellence and cultural heritage preservation. The artists and their sculptures represent the dynamic and ever-evolving nature of African art, bridging the gap between traditional and contemporary forms.

For those interested in attending the Laongo Sculpture Symposium, there are several accommodation options available in the nearby city of Ouagadougou. The capital offers a range of hotels and guesthouses, catering to different budgets and preferences. From luxury resorts to budget-friendly accommodations, there is something for everyone.

Visiting Burkina Faso during the Laongo Sculpture Symposium is an enriching experience that allows travelers to witness the intersection of tradition, art, and culture. It provides a unique opportunity to engage with artists, learn about their creative processes, and appreciate the beauty of contemporary African sculpture. Whether you are an art enthusiast or simply curious about different cultures, the Laongo Sculpture Symposium is a must-visit event that promises to leave a lasting impression.


Garantovaná nejnižší cena

98 % spokojených zákazníků

Nejobsáhlejší internetová nabídka letenek

Nejlevnější letenky do celého světa

Levné letenky do celého světa na jednom místě.

Pátrat po letenkách